Northern District of Texas
Feb 16, 2024
Leigha Simonton - US Attorney
Northern District of Texas

Video of meeting - https://youtu.be/DyMQxPpIxhc.